Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 8

Przedszkole Publiczne Nr 8
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 8 z siedzibą w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawi e dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkola Publicznego Nr 8 w Strzelcach Opolskich. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych.

Zgodność ze standardami
  • WCAG 2.0

Wygląd strony
  • WCAG 2.1

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-29. Deklarację stworzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kępa przedszkole@pp8.strzelceopolskie.pl, kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 77 461 39 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne Nr 8 posiada trzy lokalizacje:
  1. w Strzelcach Opolskich (budynek główny),
  2. oddział przedszkolny znajdujący się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Strzelcach Opolskich (Przedszkolandia)
  3. oddział zamiejscowy w Szymiszowie.


Biuro Przedszkola Publicznego Nr 8 zlokalizowane jest na parterze budynku przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 6 w Strzelcach Opolskich (budynek główny).

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia. Wejście pierwsze główne jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście drugie od strony bocznej przedszkola – to wejście do kuchni przedszkola i pomieszczeń gospodarczych, wejście trzecie to wejście do ogrodu przedszkola.

Do oddziału znajdującego się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzi jedno wejście – od strony placu zabaw dla dzieci. Wejście to jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do oddziału zamiejscowego w Szymiszowie prowadzi jedno wejście, które również spełnia warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem do żadnego z budynków w których mieszczą się oddziały Przedszkola Publicznego Nr 8 nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynkech nie ma windy osobowej.

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu przedszkola oraz oddziałów znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Nie jest możliwe wejście do przedszkola oraz oddziałów z psem asystującym i psem przewodnikiem. W takim przypadku osoba niewidząca chcą załatwić sprawę powinna nacisnąć dzwonek przywołujący pracownika przedszkola. Dzwonek umieszczony jest w przedsionku wejścia głównego do przedszkola w budynku głównym, przy drzwiach wejściowych do Przedszkolandii oraz do oddziału zamiejscowego w Szymiszowie.

W budynku głównym oraz oddziałach przedszkolnych nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku głównym oraz oddziałach przedszkolnych nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przedszkole Publiczne Nr 8 nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają kilka możliwości załatwienia spraw urzędowych w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Strzelcach Opolskich.

1. Załatwienie sprawy przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawiania dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego, systemu językowego-migowego ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2. Kontakt z Przedszkolem Publicznym Nr 8 za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji
• korzystanie z poczty elektronicznej: przedszkole@pp8.strzelceopolskie.edu.pl
• telefonicznie: 77 461 39 48
• EPUAP.
Pliki do pobrania:
Liczba odwiedzin: 1210
Do góryStopka

Zamknij